KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

07-06-2024

Minimale diepte kabels en leidingen: de belangrijkste richtlijnen

Bij het aanleggen van kabels en leidingen is het belangrijk om de minimale diepte voorschriften in acht te nemen. Dit zijn voorschriften opgesteld om de veiligheid te waarborgen en schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. In dit artikel zullen we de belangrijkste richtlijnen bespreken met betrekking tot de minimale diepte van kabels en leidingen.

1. Waarom zijn minimale diepte voorschriften voor kabels en leidingen belangrijk?

Minimale diepte voorschriften zijn van groot belang omdat ze de veiligheid waarborgen en schade aan kabels en leidingen helpen voorkomen.

Door kabels en leidingen op de juiste diepte te leggen, worden ze beter beschermd tegen externe factoren zoals graafwerkzaamheden, druk van voertuigen en andere mechanische belastingen. Bovendien vergemakkelijkt het volgen van de minimale diepte voorschriften het onderhoud en de reparatie van kabels en leidingen.

2. De minimale diepte voor verschillende soorten kabels en leidingen

Let op! Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om de informatie accuraat en actueel te houden, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of geldigheid ervan niet garanderen. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico. Gebruikers dienen deze informatie niet te beschouwen als vervanging voor professioneel advies of de officiële documentatie van de desbetreffende netbeheerder. We wijzen hierbij uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of nalatigheden in de verstrekte informatie.

2.1 Diepte elektriciteitskabels

Type kabel/leiding

Minimale diepte in cm

Elektrisch - laagspanning

60

Elektrisch - middenspanning  

80

Voor elektriciteitskabels gelden specifieke minimale diepte voorschriften. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de officiële documentatie van Stedin. Over het algemeen moeten laagspanningskabels op een diepte van minimaal 60 centimeter worden gelegd. Voor midden-en-hoogspanningskabels gelden strengere voorschriften, waarbij de minimale diepte meestal rond de 80 centimeter ligt. Deze diepte voorschriften zorgen ervoor dat de kabels voldoende beschermd zijn en dat er geen gevaar ontstaat bij graafwerkzaamheden.

2.2 Diepte gasleidingen

Type kabel/leiding

Minimale diepte in cm

Hogedrukleiding (P>1 bar)

80 - 100

Hogedrukleiding (P>40 bar)    

100

Bij gasleidingen is het belangrijk om de minimale diepte voorschriften nauwkeurig op te volgen. In de meeste gevallen moet de diepte van gasleidingen minimaal 80 tot 100 centimeter zijn. Dit geldt voor lage druk gasleidingen. Voor hoge druk leidingen van meer dan 40 bar geldt een minimale diepte van 100 centimeter. Deze diepte biedt voldoende bescherming en voorkomt dat de leidingen worden blootgesteld aan schade door externe factoren. Mocht je werkzaamheden gaan uitvoeren nabij gasleidingen, lees dan eerst het kennisartikel over de richtlijnen voor graven nabij Gasunie-leidingen

Verder is het belangrijk om te realiseren dat er specifieke voorschriften zijn voor gasleidingen in de grond. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke voorschriften en richtlijnen voor gasleidingen die moeten worden gevolgd bij het installeren en onderhouden van gasleidingen in de grond:

  1. Veiligheid: Veiligheid staat voorop bij het werken met gasleidingen. Dit omvat het gebruik van materialen en constructiemethoden die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Er moeten bijvoorbeeld lekdetectiesystemen worden geïnstalleerd en er moeten procedures zijn voor het detecteren en reageren op gaslekken.

  2. Grondvoorbereiding: Voordat gasleidingen worden geïnstalleerd, moet de grond zorgvuldig worden voorbereid. Dit kan onder meer inhouden dat de grond wordt geëgaliseerd, vrijgemaakt van obstakels en geïnspecteerd op mogelijke gevaren of belemmeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvraag van de Klic-melding.

  3. Markeringen en waarschuwingsbordenGasleidingen moeten duidelijk worden gemarkeerd en gesignaleerd om mensen en bouwmachines te waarschuwen voor hun aanwezigheid. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van kleurgecodeerde markeringen op het oppervlak van de grond en het plaatsen van waarschuwingsborden.

2.3 Diepte waterleidingen

Type kabel/leiding

Minimale diepte in cm

Transportleiding en distributieleiding     

100

Waterleidingen moeten doorgaans op een minimale diepte van 100 centimeter worden geplaatst. Deze diepte voorschriften gelden voor zowel de aanvoerleidingen als de afvoerleidingen. Het naleven van deze voorschriften is belangrijk om schade aan de waterleidingen te voorkomen en een betrouwbare watervoorziening te garanderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een betere bescherming van waterleidingen tegen mogelijke schade door vorst, graafwerkzaamheden en andere externe invloeden. Door de dieptevoorschriften zorgvuldig te volgen, kan niet alleen de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de watervoorziening worden gegarandeerd, maar kunnen ook mogelijke juridische complicaties worden vermeden.

Het is bij waterleidingen zo dat je deze niet zomaar mag verleggen, bijvoorbeeld de waterleidingen van Vitens. Lees in ons kennisartikel over het verleggen van waterleidingen van Vitens hier meer over. 

2.4 Diepte riolering

Type kabel/leiding

Minimale diepte in cm

Riolering (standaard)    

80

Stamriool

100

Voor rioolleidingen gelden specifieke dieptevoorschriften afhankelijk van het type leiding. Over het algemeen wordt geadviseerd om standaardriolering op een diepte van minimaal 80 centimeter te leggen. Stamriolen moeten op een diepte van 100 centimeter geplaatst worden, terwijl voor rioolpersleidingen een minimale diepte van 80 centimeter geldt. Het handhaven van deze diepten is cruciaal om schade aan de leidingen te voorkomen en een efficiënt en veilig afvoersysteem te waarborgen. Voor gedetailleerdere richtlijnen met betrekking tot graafwerkzaamheden in de nabijheid van rioolleidingen, raadpleeg de officiële documentatie van gemeenten / rioolbeheerders.

2.5 Diepte warmteleidingen (WKO)

Type kabel/leiding

Minimale diepte in cm

Warmteleiding   

100

Voor de aanleg van warmte- en koude leidingen (WKO) gelden specifieke dieptevoorschriften die variëren afhankelijk van het type leiding. Over het algemeen wordt geadviseerd om standaard warmteleidingen op een diepte van minimaal 100 centimeter te leggen. Voor warmteleidingen met specifieke eisen kunnen diepten verschillen, afhankelijk van de technische specificaties van het netwerk, de gebruikte materialen en de omgevingsfactoren. Gebruik de hulp van een netbeheerder bij het bepalen van de juiste diepte ligging. 

2.6 Diepte Datakabels / telecommunicatiekabels (glasvezel)

Gemeenten hebben de vrijheid om de graafdiepte te bepalen voor telecommunicatiekabels zonder wettelijk verplichte aanlegdiepte. Deze keuzevrijheid legt een afweging tussen ondiepe en diepere ligging in handen van lokale overheden. De NEN-norm 7171-1 schrijft momenteel een graafdiepte van 60 cm voor, oorspronkelijk gebaseerd op het gebruik van koperen kabels.

Een minder diepe ligging is gunstig voor kostenefficiënte en snellere uitrol van data-infrastructuur. Het levert een beperkte grondverplaatsing en verminderde overlast voor omwonenden door snellere werkzaamheden. Diepere ligging voorkomt mogelijke hinder voor grondeigenaren, beheerders en andere netbeheerders. De balans tussen ondiepe en diepe ligging verschilt afhankelijk van grondsoorten en bodemgebruik, wat invloed heeft op de afweging.

Het afwegingskader diepteligging telecomkabels ondersteunt vergunningverleners van provincies en gemeenten bij het bepalen van de gewenste ligging van telecomkabels in specifieke situaties.

Lees bijvoorbeeld ook de graafdiepte glasvezel (bron: Rijksoverheid)

3. Grondzakking: maximale diepte kabels en leidingen

Doordat er op enkele plaatsen in Nederland sprake is van een structurele daling van de grond, heeft dit ook gevolgen voor kabels en leidingen. Storingen kunnen bijvoorbeeld moeilijker verholpen worden naarmate kabels en leidingen dieper wegzakken in de grond. Het is dus belangrijk dat kabels en leidingen een minimale diepte hebben, maar dat deze ook niet te diep in de grond liggen. De maximale diepte van kabels en leidingen verschilt per type ondergrond. Vandaar dat Stedin het volgende adviseert:

Bodemsoort

Maximale diepte in cm

Zand

120

Klei

120

Veen

100

Veen sterk zakkend     

80

Het is dus belangrijk om rekening te houden met de minimale ligging van kabels en leidingen en de maximale ligging van kabels en leidingen. Mocht je werkzaamheden gaan uitvoeren die betrekking hebben op het wijzigen van de ligging, dan is het verplicht een Klic-melding te doen. Met deze Klic-melding vind je een overzicht van de kabels en leidingen in de ondergrond. 

 

Key Takeaways: minimale diepte kabels en leidingen

- Voor werkzaamheden in de ondergrond, is een Klic-melding verplicht. Dit biedt een overzicht van ondergrondse infrastructuur, wat belangrijk is voor veilig graven.

- Door nauwkeurige dieptevoorschriften te volgen, worden kabels en leidingen beschermd tegen mechanische belasting en schade tijdens graafwerkzaamheden.

- Het niet naleven van Klic-melding vereisten kan leiden tot boetes en juridische complicaties. Het is een wettelijke verplichting sinds 1 oktober 2008.

FAQ: minimale diepte kabels en leidingen

1. Waarom zijn minimale diepte voorschriften voor kabels en leidingen belangrijk? Minimale diepte voorschriften waarborgen de veiligheid en voorkomen schade aan kabels en leidingen door bescherming tegen externe factoren zoals graafwerkzaamheden en mechanische belasting.

2. Wat zijn de minimale dieptes voor elektriciteitskabels? Laagspanningskabels moeten minimaal 60 cm diep liggen en middenspanningskabels 80 cm diep.

3. Hoe diep moeten gasleidingen liggen? Gasleidingen moeten tussen 80-100 cm diep liggen voor lage druk en 100 cm diep voor hoge druk (>40 bar).

4. Wat is de minimale diepte voor waterleidingen? Waterleidingen moeten op een minimale diepte van 100 cm liggen.

5. Welke dieptevoorschriften gelden voor riolering? Standaardriolering moet op 80 cm diepte liggen, stamriolen op 100 cm.

6. Wat is de aanbevolen diepte voor warmteleidingen? Warmteleidingen moeten op een diepte van minimaal 100 cm liggen.

7. Hoe diep moeten datakabels liggen? Datakabels moeten volgens NEN-norm 7171-1 op een diepte van 60 cm liggen.

8. Wat zijn de maximale dieptes bij grondzakking? Maximale diepte verschilt per bodemsoort: 120 cm voor zand en klei, 100 cm voor veen, 80 cm voor sterk zakkend veen.

 

> Start hier de Klic-melding aanvraag