KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Download Zakelijke Algemene Voorwaarden

Download Consumenten Algemene Thuiswinkel Voorwaarden

Algemene Zakelijke Voorwaarden

1) Begrippen & definities

1.1 KLICAPP: Handelsnaam van GOconnectIT B.V., gevestigd op de Fultonbaan 52, 3439 NE te Nieuwegein.
1.2 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt bij Klic App via www.klic-app.nl.
1.3 Aanvraag: Een door afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten van diensten.
1.4 Diensten: De afhandeling door Klic App van een Klic-melding, inclusief gebruik van de Klic App Cloud door de afnemer.
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klic App en afnemer, op grond waarvan KLICAPP diensten verricht.
1.6 Klic-melding: De graafmelding die op grond van de WIBON bij het Kadaster moet worden gedaan.
1.7 Levering: Het verstrekken van de Klic-melding gegevens aan de afnemer volgend uit de aanvraag op basis van het aanvraagproces.
1.8 Aanvraagproces: De te doorlopen en het succesvol afronden van de stappen (Kies Gebied, Werkzaamheden, Gegevens, Betalen) op www.klic-app.nl.
1.9 Klic App: Klic App Cloud Applicatie voor Android en iOs smartphones en tablets waarmee de Klic-melding kan worden geraadpleegd.
1.10 WIBON (voorheen WION): Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.
1.11 Huisaansluitingen: Kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen.

2) Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, overeenkomst en op de diensten die door Klic App worden verricht.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3) Aanvraag & totstandkoming overeenkomst

3.1 Een aanvraag dient minimaal drie (3) werkdagen voor de beoogde aanvangsdatum van de graafwerkzaamheden te zijn ontvangen door Klic App.
3.2 Een aanvraag kan door de afnemer worden ingediend door via www.klic-app.nl het aanvraagproces volledig en succesvol te doorlopen.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat Klic App de aanvraag van afnemer heeft ontvangen.
3.4 De afnemer is verantwoordelijk voor de correcte invoer van de gegevens tijdens het aanvraagproces die noodzakelijk zijn voor de juiste afhandeling van de aanvraag en verzending van de levering aan het juiste e-mailadres en, indien van toepassing, informeren per sms bericht via het juiste mobiele telefoonnummer.

4) Uitvoering

4.1 KLICAPP doet haar uiterste best om de overeenkomst kundig uit te voeren. Er geldt hier een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
4.2 KLICAPP zal wanneer dat nodig is om tot het gewenste resultaat te komen, de overeenkomst of een deel daarvan door derden uit laten voeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.3  KLICAPP zal altijd op vertrouwelijke wijze met de gegevens van de afnemer omgaan, tenzij KLICAPP wettelijk wordt verplicht om inzage te geven in deze informatie. 
4.4  KLICAPP gebruikt bij de uitvoer van de overeenkomst mogelijk ook gegevens van derden, zoals netbeheerders. Klic App heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en/of juistheid van deze gegevens.  
4.5 KLICAPP is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Klic App zich heeft gebaseerd op door de afnemer verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens. Klic App is door de afnemer gevrijwaard van aanspraken door derden.

5) Account en wachtwoord

5.1 De afnemer kan indien gewenst een account aanmaken op www.klic-app.nl.
5.2 Nadat het account is aangemaakt, ontvangt de afnemer een e-mail waarin wordt gevraagd om het account te activeren. Het account kan geactiveerd worden door een wachtwoord op te geven dat voldoet aan de daaraan door Klic App gestelde eisen.
5.3 Met een bepaald e-mailadres kan eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de afnemer die het account heeft aangemaakt en geactiveerd.
5.4 Het door afnemer gekozen wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo credits aan te schaffen, ordergeschiedenis te bekijken of ZIP Uploads te doen.

6) Kosten & betaling

6.1 De tarieven van Klic App zijn vermeld op www.klic-app.nl.
6.2 Het tarief is opgebouwd uit a. De kosten die het Kadaster in rekening brengt voor de Klic-melding en b. Een vergoeding voor de verrichting van diensten door Klic App, zoals het gebruik van de Klic App Cloud.
6.3 Alle door KLICAPP vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
6.4 De afnemer kan de betaling aan Klic App op de volgende wijze voldoen:
· Via de betaalprovider ICEPAY (iDEAL, creditcard).
· Betaling via eerder aangeschafte credits, gekoppeld aan het account van de afnemer dat is aangemaakt op www.klic-app.nl.
6.5 Ieder beroep op verrekening door de afnemer is uitgesloten.

7) Levering & leveringstermijnen

7.1 De Klic-melding zal door Klic App middels de B2B-koppeling van het Kadaster direct worden ingediend bij het Kadaster na voltooiing van het aanvraagproces op www.klic-app.nl door de afnemer.
7.2 De levering door Klic App vindt op de volgende wijze plaats:
· Een e-mail wordt verstuurd naar het door de afnemer opgegeven e-mailadres. Deze e-mail bevat een link a. Waarmee de Klic-melding kan worden geopend in de Klic App. De e-mail bevat een link b. Naar de digitale PDF bestanden van de Klic-melding, die indien gewenst door de afnemer kunnen worden uitgeprint.
· Een sms bericht wordt verstuurd, indien afnemer tijdens het aanvraagproces heeft aangegeven per sms geïnformeerd te willen worden over de levering, naar het door de afnemer tijdens het aanvraagproces opgegeven (mobiele) telefoonnummer.
7.3 De levering vindt plaats binnen één (1) uur nadat het Kadaster de Klic-melding gereed heeft een ter beschikking stelt aan Klic App.
7.4 KLICAPP dient de Klic-melding geautomatiseerd in namens afnemer via de B2B-koppeling van het Kadaster. Indien het tijdelijk niet mogelijk is om de Klic-melding via de B2B-koppeling in te dienen bij het Kadaster, bijvoorbeeld door een storing in de koppeling of bij het Kadaster, wordt/worden de leveringstermijn(en) zoals bedoeld in dit artikel verlengd met de periode waarin het niet mogelijk is om de Klic-melding via de B2B-koppeling in te dienen.
7.5 De door Klic App opgegeven termijnen voor levering zijn indicatief. Bij overschrijding door Klic App maakt de afnemer geen aanspraak op schadevergoeding, althans doet afnemer afstand van zijn recht op schadevergoeding wegens vertraging dan wel niet, tijdige, levering.

8) Intellectuele eigendom & informatie van derden

8.1 Alle rechten zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van (de informatie op) www.klic-app.nl en de levering door Klic App berusten bij Klic App, tenzij anders vermeld, voor zover deze rechten niet berusten bij het Kadaster of derden van wie informatie beschikbaar gesteld wordt.
8.2 De afnemer mag (de informatie op) www.klic-app.nl en de levering consulteren en ook kopiëren voor eigen gebruik (printen, of opslaan). De levering mag tevens worden gedeeld met derden.
8.3 De informatie op www.klic-app.nl is voor een deel afkomstig van derden. Klic App is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolledige en/of onjuiste informatie op www.klic-app.nl.

9) Aansprakelijkheid

9.1 Klic App is richting de afnemer slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van een aan Klic App toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
9.2 Wanneer Klic App aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, met een maximum van €20.000,-.
9.3 Klic App zal bij het inzetten van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken en ook derden voor het uitvoeren van de overeenkomst altijd de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Klic App is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Ook voor het niet correct functioneren van door Klic App bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken is Klic App niet aansprakelijk.
9.4 Klic App is niet aansprakelijk voor (graaf-)schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens door Klic App.
9.5 Klic App is niet aansprakelijk voor gevolgschade en andere (in-)directe schade. Afnemer dient zich te verzekeren tegen dergelijke bedrijfsschades.
9.6 De afnemer is verplicht om alle contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee de afnemer contracten aangaat, indien deze partijen gebruik maken van de diensten van Klic App.
9.7 De afnemer en/of uitvoerder van de graafwerkzaamheden dient zich te houden aan alle wettelijke, geschreven en ongeschreven normen die op de uitvoering van de werkzaamheden van toepassing zijn.
9.8 Netbeheerders zijn op grond van de WIBON niet altijd verplicht informatie over huisaansluitingen te verstrekken. Dat houdt in dat er informatie over huisaansluitingen kan ontbreken in de levering. Indien deze informatie ontbreekt in de levering dan kan de afnemer, rechtstreeks contact opnemen met de betreffende netbeheerder(s) om deze informatie op te vragen (indien deze voorhanden is bij de netbeheerder).
9.9 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter plaatse vaststellen van de werkelijke ligging van de kabels en leidingen (door bijvoorbeeld het maken van proefsleuven).
9.10 Klic App is niet aansprakelijk indien de verstrekte gegevens afwijken van de daadwerkelijke situatie.
9.11 Klic App is niet aansprakelijk voor schending van de WIBON door de afnemer en de afnemer vrijwaart Klic App voor aanspraken van derden in dat kader.
9.12 De afnemer dient aangemerkt te worden als de grondroerder, zoals bedoeld in artikel 1 WIBON.
9.13 Klic App moet in het kader van de WIBON slechts gezien worden als een tussenpersoon, die namens de grondroerder c.q. afnemer  de melding doet aan de Dienst voor het Kadaster en openbare registers, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 WIBON.
9.14 Klic App en/of GOconnectIT B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schades en/of vervolgschades welke optreden als gevolg van werkzaamheden door de grondroerder c.q. afnemer.

10) Persoonsgegevens & cookies

10.1 De persoonsgegevens die de afnemer aan Klic App verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden door Klic App verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Klic App. Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens, wordt verwezen naar de Privacy Statement van Klic App op www.klic-app.nl.
10.2 Voor het uitvoeren van de overeenkomst verstrekt Klic App persoonsgegevens van de afnemer aan het Kadaster. Het Kadaster zal deze gegevens in ieder geval gebruiken in het kader van de Klic-melding die door Klic App namens de afnemer wordt gedaan. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door het Kadaster, kan het Kadaster zelf worden geraadpleegd door afnemer.
10.3 www.klic-app.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover is te vinden in het Privacy Statement op www.klic-app.nl.

11) Koop op afstand

11.1 Indien en voor zover afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt tevens in aanvulling op artikel 3 het bepaalde in dit artikel.
11.2 De afnemer heeft het recht om gedurende veertien (14) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient afnemer te doen door middel van toezending van een e-mail aan info@klic-app.nl.
11.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien en voor zover de betreffende Klic-melding al door Klic App is ingediend bij het Kadaster.

12) Overig

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden, het verrichten van diensten, overeenkomsten en aanvragen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.