KLICAPP
KLICAPP handelt niet voor of namens het Kadaster

Privacy Statement

Nieuwegein, 22 mei 2018

KLICAPP verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

KLICAPP is een label van GOconnectIT B.V. Wij zijn gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439NE te Nieuwegein.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen KLICAPP dan kunt u contact opnemen via privacy@goconnectit.nl

Hoe verzamelt KLICAPP persoonsgegevens?

KLICAPP behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. KLICAPP verzamelt persoonsgegevens bij registratie (het aanmaken van een account) en het doen van een Klic-melding zonder account, of wanneer u via KLICAPP informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2) Welke persoonsgegevens verwerkt KLICAPP?

KLICAPPP verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot eerdere orders. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze Helpdesk. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan KLICAPP, kan KLICAPP aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze applicaties (website en app). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat, IP-adres, Cookie ID alsmede gegevens over het gebruik van onze applicaties, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

3) Waarom verwerkt KLICAPP persoonsgegevens?

KLICAPP verwerkt persoonsgegevens om uw aanvragen volgens overeenkomst uit te voeren en, indien gewenst, om een account aan te maken. We slaan gegevens op voor onze Helpdesk, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de Helpdesk, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden in sommige gevallen ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten. Hiervoor kunt u zich apart aanmelden en te allen tijde weer uitschrijven.

KLICAPP verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals uw contactgegevens) en sommige gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld online tracking methodes of het sturen van nieuwsbrieven).

5) Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl .

  • Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat KLICAPP over verkeerde gegevens van u beschikt, laat het KLICAPP dan weten. Dan passen wij het aan.
  • Vergetelheid: U kan de gegevens die KLICAPP van u heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat KLICAPP uw gegevens voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.
  • Beperking: Indien u het idee heeft dat KLICAPP uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kunt u die verwerking laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Indien het om marketingdoeleinden gaat, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

  • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kunt u te allen tijde zelf doen. Indien u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kunt u contact opnemen met KLICAPP via bovengenoemd e-mailadres.
  • Klacht indienen bij de AP: Als u denk dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na 25 mei 2018 een klacht in te dienen bij de AP.

6) Bewaartermijnen

KLICAPP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Hoe beveiligt KLICAPP uw gegevens?

KLICAPP schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor KLICAPP. KLICAPP heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van KLICAPP alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

8) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Lees erover in onze cookieverklaring.